Informasjonsbrev

Velkommen til Spire Terapi

Her kommer en kort presentasjon av gestaltterapi og hovedtrekkene i det regelverket jeg som terapeut forholder meg til. Besøk gjerne NGF’s (Norsk Gestaltterapeut Forening) nettside www.ngfo.no for utfyllende informasjon. 

Jeg er medlem i Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF)

Karakteristiske trekk ved gestaltterapi 

I gestaltterapi er vi opptatt av å møte deg som klient på dine premisser, uten å tolke eller dømme. Vi legger vekt på at du som klient blir bevisst på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at du kan bli bedre kjent med deg selv og oppdage ulike valgmuligheter. Denne bevisstgjøringen skapes først og fremst gjennom samtale, og gjennom ulike øvelser og eksperimenter (f.eks. rollespill, “stolarbeid,” visualisering m.m.).

Gestaltterapi bygger på et gjensidig forhold mellom terapeut og klient. Et av de viktigste redskapene i gestaltterapi er derfor terapeuten selv. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men et delaktig medmenneske som påvirker – og blir påvirket. 

Varighet av et terapiforløp varierer fra person til person, basert på klientens behov. Første terapitime brukes gjerne som en «kartleggingstime» hvor klient og terapeut blir kjent og sammen vurderer hensiktsmessig oppfølging videre. Klienten kan avslutte terapi fritt etter eget ønske. Gestaltterapi er basert på at klienten selv ønsker å investere i egenutvikling. 

Taushetsplikt 

Jeg er pliktig til opptre lojalt i forhold til deg som klient hos meg og overholder taushetsplikten. Taushetsplikten gjelder også i forbindelse med veiledning og etter at terapien er avsluttet. 

Bare klienten kan gi samtykke til at opplysninger undergitt taushet kan gis til andre. Etter straffelovens § 139 kan taushetsplikten brytes hvis en persons liv eller helse er i fare, eller en person er til fare for andres liv eller helse. 

Journal 

Det skrives et kort arbeidsnotat etter hver time. Se Behandling av personopplysninger for lagring av persondata og rett til innsyn. 

Klage på gestaltterapeut MNGF 

Norsk Gestaltterapeut Forenings medlemmer er forpliktet til å utøve sin virksomhet i henhold til Etiske Prinsipper for gestaltterapeuter MNGF og til de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Dersom klienten mener at gestaltterapeuten har opptrådt på en uetisk måte, kan klienten klage til Norsk Gestaltterapeut Forening. Klagen sendes pr post til Norsk Gestaltterapeutforening, Postboks 6, 3131 Husøysund.